سیستم الکتریکی و الکترونیکی

سیستم الکتریکی و الکترونیکی خودرو

وظیفه سیستم الکتریکی و الکترونیکی، تامین انرژی الکتریکی و راه اندازی تجهیزات برقی خودرو می باشد. با توجه به گستردگی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در خودروهای امروزی این سیستم از اهمیت ویژهای برخوردار ...

ادامه مطلب